تربت پاک

 راهسازی شهرک چیتگر

کارفرما : موسسه مسکن سازان بتاجا

عنوان قرارداد : راه های داخلی و محوطه سازی شهرک مسکونی چیتگر

محل احداث : شهرک مسکونی چیتگر

تاریخ شروع : 1397/07/01

شرح : 300000 مترمکعب خاکبرداری و خاکریزی ،  30000 متر مکعب دیوار سنگی،  100000 متر مربع آسفالت ، 24000 متر طول جدول کاری ، پیاده رو ، مسیر دوچرخه و فضای سبز ، اجرای روشنایی معابر و فضای سبز

  • 100%

    میزان پیشرفت