عنوان امکان سنجی، سرمایه گذاری، طراحی، اجرا و بهره برداری:
توضیحات مشارکت اکبرزاد و فربودمنش
عنوان محل احداث:
توضیحات تهران، اتوبان بابایی، شهرک شهید بهشتی
عنوان مساحت زمین پروژه:
توضیحات  3400 متر مربع
عنوان زیربنای ساخت پروژه:
توضیحات 28 هزار متر مربع شامل 5طبقه منفی، طبقه همکف و 5 طبقه مثبت
عنوان این مجموعه شامل:*#4000 متر مربع فضای ورزشی، 2500 مترمربع فضای فرهنگی، 4400 متر مربع فضای تجاری،2500 مترمربع فضای اداری *# 500 متر مربع فضای خدماتی، 13000 متر مربع پارکینگ می باشد
وضیحات
عنوان وضعیت پروژه:
توضیحات درحال انجام
عنوان
توضیحات
عنوان
توضیحات
عنوان
توضیحات
پروژه

مجموعه تجاری، اداری،ورزشی و فرهنگی راسپینا پلاس

امکان سنجی، سرمایه گذاری، طراحی، اجرا و بهره برداری:
مشارکت اکبرزاد و فربودمنش
محل احداث:
تهران، اتوبان بابایی، شهرک شهید بهشتی
مساحت زمین پروژه:
 3400 متر مربع
زیربنای ساخت پروژه:
28 هزار متر مربع شامل 5طبقه منفی، طبقه همکف و 5 طبقه مثبت
این مجموعه شامل:
4000 متر مربع فضای ورزشی، 2500 مترمربع فضای فرهنگی، 4400 متر مربع فضای تجاری،2500 مترمربع فضای اداری
500 متر مربع فضای خدماتی، 13000 متر مربع پارکینگ می باشد
وضعیت پروژه:
درحال انجام

امکانات پروژه

فضاهای فرهنگی

مساحت: 2700 متر مربع
شامل : پردیس سینمایی و شهرکتاب

فضاهای ورزشی

مساحت: 4000 متر مربع
شامل: استخر، مجموعه اسپا و آبرسانی، سالن بدن سازی، سالن تیراندازی

فضاهای تفریحی

مساحت: 2200 متر مربع
شامل: فودکورت، کافه کورت و شهربازی

فضاهای تجاری و اداری

مساحت: 7000 متر مربع
شامل: واحد های تجاری، اداری و هایپرمارکت

فضاهای پروژه

کریدورها و فضا های عمومی مجموعه راسپینا پلاس