عنوان مالک و بهره بردار:
توضیحات شرکت تربت پاک پارس
عنوان محدوده جغرافیایی:
توضیحات استان کردستان، بیجار
عنوان ظرفیت استخراج:
توضیحات 1000 تن کوپ استخراجی
عنوان نوع فعالیت:
توضیحات اکتشاف و استخراج
عنوان نوع کانی:
توضیحات ترامیت سفید
پروژه

معدن ترامیت بیجار

مالک و بهره بردار:
شرکت تربت پاک پارس
محدوده جغرافیایی:
استان کردستان، بیجار
ظرفیت استخراج:
1000 تن کوپ استخراجی
نوع فعالیت:
اکتشاف و استخراج
نوع کانی:
ترامیت سفید