عنوان پیمانکار:
توضیحات شرکت تربت پاک
عنوان کارفرما:
توضیحات شركت پترو ساحل افق كيش
عنوان دستگاه نظارت:
توضیحات شركت پترو ساحل افق كيش
عنوان محل احداث:
توضیحات استان خوزستان، میدان نفتی کوه کبود
عنوان وضعیت پروژه:
توضیحات درحال انجام
پروژه

احداث خطوط انتقال نفت و تسهیلات سرچاهی میدان کبود

پیمانکار:
شرکت تربت پاک
کارفرما:
شركت پترو ساحل افق كيش
دستگاه نظارت:
شركت پترو ساحل افق كيش
محل احداث:
استان خوزستان، میدان نفتی کوه کبود
وضعیت پروژه:
درحال انجام