عنوان پیمانکار:
توضیحات شرکت تربت پاک
عنوان کارفرما:
توضیحات موسسه مسکن سازان بتاجا
عنوان دستگاه نظارت:
توضیحات مهندسین مشاور نگین شهر آینده
عنوان محل احداث:
توضیحات تهران، منطقه 22، شهرک مسکونی چیتگر
عنوان وضعیت پروژه:
توضیحات تحویل قطعی شده
پروژه

محوطه سازی و راه سازی محور چهار باغ شهرک مسکونی چیتگر

پیمانکار:
شرکت تربت پاک
کارفرما:
موسسه مسکن سازان بتاجا
دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور نگین شهر آینده
محل احداث:
تهران، منطقه 22، شهرک مسکونی چیتگر
وضعیت پروژه:
تحویل قطعی شده

ویدئو – محوطه سازی و راه سازی محور چهار باغ