عنوان پیمانکار:
توضیحات شرکت تربت پاک
عنوان دستگاه نظارت:
توضیحات مهندسین مشاور نگین شهر آینده*#

مهندسین مشاور

عنوان کارفرما:
توضیحات موسسه مسکن سازان بتاجا
عنوان محل احداث:
توضیحات تهران، منطقه 22، شهرک مسکونی چیتگر
عنوان وضعیت پروژه:
توضیحات تحویل موقت شده
پروژه

پروژه تست گالری

پیمانکار:
شرکت تربت پاک
دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور نگین شهر آینده
مهندسین مشاور
کارفرما:
موسسه مسکن سازان بتاجا
محل احداث:
تهران، منطقه 22، شهرک مسکونی چیتگر
وضعیت پروژه:
تحویل موقت شده

گالری پروژه

تصاویرویدیو

امکانات پروژه

همه راسپینا پارک فضاهای بازی و سرگرمی فضاهای خدماتی و تفریحی فضاهای ورزشی لابی فضاهای داخلی