مجموعه تجاری، اداری راسپینا پلاس

تهران | 23.000 متر مربع فضا تجاری، اداری، ورزشی و فرهنگی