برج 21 طبقه ای آسمان شرقی

تهران | پروژه مسکونی و تجاری | 200 واحدی