اکتشاف و استخراج سنگ ترامیت سفید

استان کردستان | شهر بیجار